Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głuchowie

Zgodnie z zaleceniami MEN wprowadzam następujące zasady funkcjonowania szkoły od 1
września 2020 r. :
1. Rodzice zobowiązani są do nieprzysyłania do szkoły dzieci z objawami infekcji.
2. Rodzice powinni podać telefoniczny numer kontaktowy, który zawsze będzie przez
nich odbierany.
3. W razie stwierdzenia objawów infekcji podczas pobytu w szkole, rodzice zostaną
poinformowani telefonicznie i zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka
własnym transportem.
4. W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym w budynku szkoły mogą
przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy. Rodzice w miarę możliwości załatwiają
wszelkie sprawy drogą telefoniczną, e-mailem lub przez Mobidziennik. Jeżeli sprawa
wymaga bezpośredniego kontaktu wizyta powinna zostać umówiona drogą
telefoniczną.
Wejście do budynku jest możliwe jedynie w maseczce ochronnej po zdezynfekowaniu
rąk przy drzwiach wejściowych.
5. Uczniowie korzystający z autobusów szkolnych zobowiązani są do zakrywania ust i
nosa maseczką lub przyłbicą. W sytuacji, kiedy uczeń nie będzie miał ze sobą maseczki
otrzyma ją odpłatnie od opiekuna.
6. Na terenie szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych, uczniowie muszą zakrywać nos i usta
maseczką lub przyłbicą i zachowywać wymagany dystans. W sytuacji, kiedy uczeń nie
będzie miał ze sobą maseczki otrzyma ją odpłatnie przy wejściu do szkoły.
7. Wchodząc do budynku szkolnego, uczniowie zobowiązani są do dezynfekowania rąk w
wyznaczonych miejscach.
8. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem
lekcji.
9. W miarę możliwości logistycznych zajęcia dla danego zespołu klasowego będą
odbywały się w jednej sali lekcyjnej.
10. Uczniowie klas 1-3 przebywają na przerwie międzylekcyjnej w innych godzinach niż
uczniowie klas 4-8.
11. Po zakończeniu przerwy uczniowie ustawiają się klasami w wyznaczonych miejscach i
kolejno wchodzą do budynku.
12. Na terenie szkoły uczniowie mogą spożywać tylko własne, przyniesione z domu napoje.
13. Podczas wszystkich zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników i
przyborów szkolnych.
14. Przygotowując się do lekcji wychowania fizycznego, uczniowie zobowiązani są do
przestrzegania zasad ustalonych przez nauczycieli tego przedmiotu.
15. Zasady przyprowadzania, odbierania i korzystania ze świetlicy szkolnej określone
zostaną w regulaminie świetlicy, z którym należy się zapoznać.
16. Zasady korzystania z biblioteki zostaną określone w regulaminie biblioteki.
17. Zasady korzystania z posiłków w szkole zostaną określone w odrębnym regulaminie.
18. Wszystkie odrębne regulaminy zamieszczone zostaną na stronie szkoły.

Dyrektor Szkoły
Mirosława Kajoch

Organ prowadzący

Gmina Czempiń

www.czempin.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Głuchowie

Kościańska 28/30
Głuchowo, 64-020 Czempiń

[email protected].com

tel. +48 61 2823427
tel. +48 518 630 886

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.